Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  Gebruik: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, Thuisdierzorg één op één.
  Opdrachtgever: wederpartij van gebruiker, eigenaar van huisdier.
  Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
  Huisdier: een of meer huisdieren waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


Artikel 3. Inschrijving

 1. Bij inschrijving wordt een opdrachtformulier, met daarop tenminste de gegevens van gebruiker, opdrachtgever en het huisdier, ingevuld en ondertekend door gebruiker en opdrachtgever. Dit ondertekende opdrachtformulier is de overeenkomst.
 2. Het opdrachtformulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te zijn.
 3. Indien opdrachtgever aan gebruiker, voor de dag waarop de overeenkomst van kracht is, een huissleutel overhandigt, zodat gebruiker toegang heeft tot het huisdier en verzorgingsmiddelen, dient er naast de overeenkomst een sleutelcontract te worden ondertekend door gebruiker en opdrachtgever.

Artikel 4. Rechten en plichten gebruiker

 1. Gebruiker verplicht zich naar haar best mogelijke kunnen zorg te dragen voor het huisdier van opdrachtgever.
 2. Gebruiker zal zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke wensen van opdrachtgever ten aanzien van de verzorging van het huisdier, en, tegen meerprijs, de extra diensten die door gebruiker aangeboden worden.
 3. Gebruiker behoudt zich het recht voor om een overeenkomst te beëindigen.
 4. Gebruiker behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een huisdier te weigeren.
 5. Gebruiker is niet aan te merken als bezitter/eigenaar van het huisdier.
 6. Het huisdier dient te zijn ingeënt (cocktail- en kennelhoestenting, katte- en niesziekte) en gebruiker mag te allen tijde het bewijs hiervan opvragen (inentingsboekje).
 7. Het huisdier dient te zijn behandelt tegen vlooien, wormen en teken.
 8. Gebruiker behoudt zich het recht voor de dienst waarop de overeenkomst van toepassing is tijdelijk stop te zetten tijdens vakantiedagen.
 9. Gebruiker behoudt zich het recht voor de dienst waarop de overeenkomst van toepassing is, te laten uitvoeren door derden.
 10. Gebruiker behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen.
 11. Gebruiker behoudt zich het recht voor om een verzorging af te zeggen wegens ziekte van gebruiker of wegens weersomstandigheden die de veiligheid van het huisdier en gebruiker bedreigen.


Artikel 5. Rechten en plichten opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient WA verzekerd te zijn.
 2. Opdrachtgever is aansprakelijk jegens gebruiker voor schade ondervonden vanwege het niet vermelden van informatie, dan wel het verstrekken van onjuiste informatie met betrekking tot het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende voedsel en verzorgingsmiddelen.
 4. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat gebruiker toegang heeft tot de verzorg- en/of verblijfplaats van het huisdier en alle benodigde verzorgingsmiddelen van het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
 5. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het huisdier aanwezig is op de afgesproken tijden en dagen. Indien het huisdier niet aanwezig is bij een bezoek, wordt de geplande service onverminderd in rekening gebracht.


Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever accepteert dat het huisdier bij thuiskomst vies en nat kan zijn.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade aan de woning of inboedel ten gevolge van een nat of vies huisdier.
 3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door gebruiker of derden, veroorzaakt door het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan gebruiker of derden worden op opdrachtgever verhaald.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk bij inbraak in het huis van opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik gemaakt van de bij gebruiker aanwezige sleutel, welke door nalatigheid in handen van derden is gekomen.
 5. Gebruiker is niet aansprakelijk voor het weglopen of anderzijds verdwijnen van het huisdier, tenzij gebruiker opzet of grove schuld te wijten valt.


Artikel 7. Ziekte van het huisdier

 1. Opdrachtgever is verplicht de gebruiker zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele ziektes van het huisdier waarop overeenkomst van toepassing is.
 2. Opdrachtgever machtigt door het afsluiten van overeenkomst gebruiker om in geval van ziekte van het huisdier (of een vermoeden van) op kosten van opdrachtgever een dierenarts te consulteren en maatregelen te nemen die in de gegeven situatie voorkomen.


Artikel 8. Geschillen en toepasselijk recht

 1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 9. Betaling

 1. Betalingen geschieden vierwekelijks bij overeenkomst voor onbepaalde tijd
 2. Betalingen kunnen contant worden voldaan of middels overschrijving op bankrekeningnummer vermeld op overeenkomst.
 3. Opdrachtgever ontvangt een bewijs van betaling van opdrachtnemer.
 4. Als de overeenkomst vervroegd wordt beëindigd of eventueel wordt verlengd wordt het verschuldigde bedrag of eventueel tegoed verrekend met opdrachtgever.
 5. Indien een verzorging voor de volgende dag, niet voor 19:00 uur wordt afgemeld, wordt deze geheel in rekening gebracht.